VATeri, czyli integracja z Saldeo

Aplikacja VATeri integruje system Comarch ERP XL z Saldeo i pozwala na łatwe wprowadzanie dokumentów. Dzięki przygotowanej przez CDN-Partner w Krakowie integracji istnieje możliwość automatycznego wprowadzania faktur z aplikacji Saldeo do systemu Comarch ERP XL. Aplikacja VATeri importuje niezbędne dane z pliku wygenerowanego przez rozwiązanie Saldeo, a także faktury sprzedaży, zakupu oraz korekty zarówno do faktur sprzedaży, jak i zakupu.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Dodatek dedykowany dla firm, które korzystają z Saldeo oraz Comarch ERP XL.

 

Jak działa VATeri?

Okno aplikacji VATeri

Podczas zaczytywania dokumenty pobierane są niezbędne informacje tj.:

  • dane kontrahenta
  • seria i numer dokumentu
  • nazwa rejestru
  • daty: wpływu/zakupu/wystawienia (dla faktur zakupu), wystawienia/sprzedaży (dla faktur sprzedaży),
  • formy i terminy płatności,
  • rodzaj transakcji,
  • waluta, kurs i data waluty
  • zapisy tabeli VAT (stawka VAT, kwota netto dla danej stawki, kwota VAT dla danej stawki).

Wczytywanie pliku do Comarch ERP XL

Korekty faktur zakupu importowane są jako Korekta ręczna FZ a-vista i biorą pod uwagę numer dokumentu poprawianego, a także uwzględniają powiązanie do dokumentu korygowanego w Comarch ERP XL. W przypadku korekt nagłówek jest pobierany tak, jak w przypadku faktur. Natomiast pozycje importowane są jako pozycje A-vista, które następnie w Comarch ERP XL wypełniają tabelę VAT.

Dodatkowo faktury importowane są wraz z opisem analitycznym. Opis analityczny uzupełniany jest w sekcji Faktura księgowość. W tej sekcji przekazywane są dane dotyczące: Kategorii, Lokalizacji, Wymiarów analitycznych lub Projektów.

Opis analityczny na fakturze zakupu w Comarch ERP XL importowanej z Saldeo.

VATeri, czyli integracja z Saldeo

FORMULARZ

Jeżeli jesteś zainteresowany tym dodatkiem, wypełnij poniższy formularz.

Wybierz jaki dodatek Cię interesuje: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4 + 2 =