Strona główna > Oferta > Rozwiązania dedykowane > Rozwiązania dla systemu Comarch ERP XL > Tworzenie plików o różnych formatach z aplikacją Reporter

Tworzenie plików o różnych formatach

z aplikacją Reporter

Aplikacja Reporter umożliwia tworzenie plików o różnych formatach, dzięki czemu zautomatyzujesz pracę w firmie.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Dodatek dedykowany dla firm, które korzystają z systemów Comarch ERP. 

Jak działa aplikacja Reporter?

Działanie polega na generowaniu gotowych plików z danymi, które posłużą do importu lub też ułatwią analizy w programie Microsoft Excel. Przykładem wykorzystania Reportera jest tworzenie zestawienia RW wraz z dodatkowymi informacjami, które dotyczą poszczególnych pozycji. 

Celem rozwiązania jest umożliwienie analizy przekazanych danych w arkuszu kalkulacyjnym. Aplikacja Reporter generuje plik Excel z dwoma zakładkami, w których znajdują się informacje niezbędne dla Klienta m.in. data związana z dokumentem, opis, nazwa kontrahenta, akronim, adres kontrahenta, czy też rodzaj materiału. Ze względu na elastyczność rozwiązania, do programu Excel mogą być eksportowane inne dane, w zależności od potrzeb. Inną możliwością wykorzystania aplikacji jest eksportowanie listy towarów. Eksportowane mogą być towary, które wybieramy za pomocą opcji zaznaczenia. Z wybranych produktów tworzona jest lista, zawierająca takie dane jak zdjęcia, kod EAN, kod produktu, nazwę produktu, czy też cenę. W zależności od zdefiniowanych potrzeb plik może zawierać inne informacje. 

Kolejnym zastosowaniem aplikacji Reporter jest możliwość eksportowania ofert do Excela. Również w tym wypadku istnieje możliwość importu oferty wraz ze zdjęciem. Dodatkowo można eksportować dane specyficzne dla ofert tj.: kod wyrobu, nazwa i rodzaj promocji, data obowiązywania oferty, czy też dane kontrahenta, do którego oferta jest kierowana.

Powyższe zastosowania Reportera to tylko przykłady, możliwości jest tyle, ile potrzeb.

Korzyści:

  • Łatwa obsługa aplikacji oraz dostępność różnych formatów.
  • Możliwość szybkich analiz opartych o Microsoft Excel.
  • Usprawnienie przepływu danych pomiędzy pracownikami i działami firmy.
  • Usprawnienie przepływu danych pomiędzy platformami B2B lub B2C.
  • Wymiana dokumentów handlowych i magazynowych w standardach EDI, EDIFACT.

FORMULARZ

Jeżeli jesteś zainteresowany tym dodatkiem, wypełnij poniższy formularz.

Wybierz jaki dodatek Cię interesuje: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

3 + 11 =