Migrator kart towarowych

z systemu Comarch ERP XL do Comarch ERP Optima

Automatyzuje procesy zakładania kart towarowych w systemie Comarch ERP Optima na podstawie wprowadzonych kart w systemie Comarch ERP XL.  Usprawnia realizację procesów w firmach. 

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Dodatek jest dedykowanym rozwiązaniem dla firm korzystających z systemu Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima.

 

Jak działa migrator kart towarowych?

Pracownik w systemie Comarch ERP XL zakłada nową kartę towarową. Następnie wskazuje grupę towarową, do której będzie przynależeć karta. Na karcie towarowej uzupełnia dane: 

 • Kod,
 • nazwa,
 • EAN,
 • typ karty,
 • marka,
 • stawka VAT przy sprzedaży i przy zakupie,
 • PCN,
 • cennik:
  • rodzaj ceny (nazwa),
  • typ ceny (netto/brutto), 
  • wartość ceny,
  • waluta ceny,
 • podstawowa jednostka miary, 
 • waga netto i brutto oraz jednostka wagi netto i brutto,
 • zamienniki: 
  • kod zamiennika = inna karta z listy towarów, 
  • typ zamiennika = jednostronny lub obustronny albo równoważny wszystkim, 
  • ile za ile = przelicznik ilościowy (ile zamiennika za ile towaru podstawowego), 
  • rodzaj dokumentów = przychodowe i/lub rozchodowe,
 • opis:
  • w języku polskim, 
  • językach obcych (nazwa towaru i opis towaru),
 • atrybuty i ich wartości,
 • załączniki:
  • kod, 
  • nazwa,
  • język,
  • typ,
  • grupa, w której znajduje się załącznik,
  • dostępność w aplikacji,
  • opis,
  • tłumaczenia.

Po uzupełnieniu danych karta towarowa jest zapisywana. Nie wszystkie dane na karcie muszą być uzupełnione oraz nie wszystkie dane na karcie uzupełniane są podczas jej jednej edycji. Pracownik może wrócić do karty w późniejszym terminie i zmodyfikować lub uzupełnić dane.  

Założone karty w systemie Comarch ERP XL stanowią bazę kart towarowych, które wykorzystywane są przy ewidencji sprzedaży. W systemie Comarch ERP Optima prowadzona jest również baza kart towarowych, które służą ewidencji sprzedaży. 

Karty z systemu Comarch ERP XL mają swoje odpowiedniki w systemie Comarch ERP Optima.  

Instrukcja

Po uruchomieniu aplikacji pojawiają się trzy moduły:

Konfiguracja = moduł ustawień konfiguracyjnych.
Mapowanie = moduł mapowanie danych między Comarch ERP XL a Comarch ERP Optima.
Uruchom synchronizację = moduł ręcznej synchronizacji danych.

Dodatkowo moduł logowania przebiegu wymiany danych działa w dwóch trybrach i zależy od sposobu uruchomienia aplikacji.

Baza XL = nazwa bazy danych Comarch ERP XL na serwerze sql.
Baza Optima = nazwa firmowej bazy danych Optimy z aplikacji Comarch ERP Optima – tak jak jest nazwana na stanowisku, na którym działa aplikacja.
Ścieżka do Optimy = Katalog, w którym zainstalowana jest Comarch ERP Optima.
Login Optima = operator w Comarch ERP Optima.
Hasło = hasło operatora w Comarch ERP Optima.

Uruchamiaj w:  

 • dni tygodnia, w których aplikacja będzie automatycznie wykonywać synchronizacje 
 • godzina lub interwał, co który aplikacja będzie automatycznie wykonywać synchronizacje.

Dodaj do Harmonogramu Windows na tym stanowisku = powoduje, zapisanie ustawień harmonogramu i dodanie zadania na licie zadań w harmonogramie Windows.

Uwaga ! Zaleca się utworzenie jednego zadania na serwerze nie na stanowiskach lokalnych. Na stanowiskach lokalnych zaleca się uruchamiać aplikacje w trybie „ręcznym” w razie potrzeby wykonania dodatkowej migracji kart.

Listy wyboru parametrów, których zaznaczenie powoduje uwzględnienie wymiany danych dla danego zaznaczonego parametru wymiany.  Np. zaznaczenie marka powoduje, że z Comarch ERP XL do Comarch ERP Optima wraz z przesyłaną kartą będzie wysyłana również marka przypisana do tej karty.  

Listy wyboru parametrów, których zaznaczenie powoduje uwzględnienie wymiany danych dla danego zaznaczonego parametru wymiany.  Np. zaznaczenie marka powoduje, że z Comarch ERP XL do Comarch ERP Optima wraz z przesyłaną kartą będzie wysyłana również marka przypisana do tej karty.

W module ustawia się mapowania między danymi w Comarch ERP XL i ich odpowiednikami w Comarch ERP Optima.

Wymagane jest ustawienie następujących mapowań: 

 1. Jednostki 
 2. Stawki VAT 
 3. Grupy towarowe 
 4. Typy 

Pozostałe mapowania są opcjonalne.

Wymagania licencyjne po stronie Comarch ERP Optima:

 1. Kasa Bank Plus 
 2. Handel Plus 

Załączniki — nie są pobierane bezpośrednio z bazy Comarch ERP XL. Załączniki do Comarch ERP Optima wczytywane są z plików udostępnionych np. na udziale sieciowym. Pliki muszą mieć nazwę zgodną id danej binarnej w bazie Comarch ERP XL. Istnieje możliwość eksportu załączników z XL za pomocą dodatkowego rozwiązania dedykowanego.  

Grupy towarów i karty towarów — rozwiązanie sprawdza domyślne grupy towarów dla kart towarowych. W związku z tym wystarczającym jest mapowanie tych grup towarowych, które są domyślnymi dla kart towarów w Comarch ERP XL.  

Kody EAN — należy zwrócić uwagę na duplikację kodów EAN. Jeśli wystąpi po stronie Comarch ERP Optima, karta nie zostanie zaimportowana.  

Zamienniki — mechanizm najpierw wczytuje wszystkie karty, a później weryfikuje czy powinien również doczytać zamiennik.  

Nowe karty z Comarch ERP XL — importowane rozwiązaniem, które mają stare załączniki — karty sprzed uruchomienia rozwiązania, których nie ma w Comarch ERP Optima zostaną zaimportowane, ale bez zamienników.  

Nowe parametry konfiguracyjne — np. dodanie nowej grupy towarowej, dodanie marki wymaga zmapowania w module mapowania tego rozwiązania.  

Tryb działania rozwiązania – zaleca się instalację na serwerze. W instalacji tej uruchomienie rozwiązania w trybie automatycznym. 

Zaleca się udostępnienie rozwiązania opiekunowi tego rozwiązania po stronie klienta. Osoba taka powinna być odpowiedzialna i dbać o poprawne mapowania danych. Nie zaleca się, aby udostępnione rozwiązanie na stanowisku lokalnym u opiekuna rozwiązanie instalowane było w trybie automatycznym.

Migrator kart towarowych z systemu Comarch ERP XL do Comarch ERP Optima

FORMULARZ

Jeżeli jesteś zainteresowany tym dodatkiem, wypełnij poniższy formularz.

Wybierz jaki dodatek Cię interesuje: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12 + 1 =