Automatyczne wysyłanie powiadomień e-mailowych o przeterminowanych płatnościach dla wybranych kontrahentów. Przeterminowane płatności zdarzają się w każdej firmie. Jednym z problemów, jakie należy rozwiązać podczas wdrożenia systemu ERP jest zapewnienie bieżącego monitorowania tych zaległości. Jest to trudne nie tylko w przedsiębiorstwach, które posiadają dużą liczbę klientów i indywidualne ustalenia handlowe, ale również w tych mniejszych stosujących standardowe terminy. Mailing windykacyjny to narzędzie, które pozwoli na automatyzację procesu oraz weryfikację należności. Umożliwia bieżące monitorowanie przeterminowanych płatności u wszystkich lub tylko wybranych kontrahentów. Generowanie upomnień, może mieć różne warianty w zależności od wymagań Klienta. Upomnienia mogą być wysyłane do Kontrahenta i jednocześnie do osoby odpowiedzialnej za płatności, a treść wysyłanego upomnienia jest definiowana przez użytkownika.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Dodatek dedykowany dla firm korzystających z systemu Comarch ERP XL.

Jak działa mailing windykacyjny?

W zależności od potrzeb mechanizm może automatycznie wysyłać upomnienia lub korzystać z tabeli zaznaczeń, dzięki której operator ma możliwość wysłania zdefiniowanego wcześniej monitu, wezwania lub ostatecznego wezwania. Poprzez modyfikacje parametrów aplikacji istnieje możliwość edycji adresatów wiadomości, tematu oraz treści wysyłanej wiadomości.

Standardowo w treści wiadomości wysyłanej do Klienta znajdą się informacje tj.:

  • Numer dokumentu – numer/numery dokumentów w upomnieniu,
  • Data wystawienia dokumentu – data wystawienia dokumentu/dokumentów,
  • Termin płatności – termin płatności dokumentu/dokumentów,
  • Dni zwłoki (ilość dni zwłoki) – ilość dni zwłoki dla dokumentu/dokumentów,
  • Kwota płatności – kwota, na jaką opiewa dokument/dokumenty,
  • Kwota zaległa – kwota, jaka pozostała do zapłaty dla dokumentu/dokumentów,
  • Termin zapłaty – termin zapłaty dla dokumentu/dokumentów jest to termin płatności ostatniego niezapłaconego dokumentu (tego z upomnienia).

FORMULARZ

Jeżeli jesteś zainteresowany tym dodatkiem, wypełnij poniższy formularz.

Wybierz jaki dodatek Cię interesuje: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

1 + 12 =