Integracja ze sklepem internetowym Shoper

Chcesz sprzedawać więcej, szybciej i skutecznej? Skorzystaj z integracji pomiędzy Comarch ERP Optima a sklepem internetowym Shoper. 

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Dodatek dedykowany dla firm, które korzystają z Comarch ERP Optima oraz Shoper.

Jak działa integracja Comarch ERP Optima z Shoper?

Z systemu Comarch ERP Optima pobierane są dane (m.in. nazwa i opis produktu, kod towaru, atrybuty, warianty, cena i stawka VAT,  zdjęcia, producent, PKWiU, dostępna ilość), które za pośrednictwem pliku CSV przekazywane są do Shoper.

 

Funkcjonalności podstawowe

 • Integracja produktów, stanów magazynowych, zamówień, kart towarowych i cen.
 • Powiązanie towarów z Comarch ERP Optima (po kodzie towaru, EAN albo numerze katalogowym).
 • Synchronizacja kontrahentów  i dodawanie nowych kontrahentów.
 • Import zamówień z Shoper do Comarch ERP Optima na listę Rezerwacji odbiorcy.
 • Oferty z Shoper są pobierane, a następnie do Comarch ERP Optima dodawane są dokumenty tj. faktura albo paragon.
 • Płatność przypisana do dokumentu na podstawie wcześniej skonfigurowanej tabeli płatności.
 • Oznaczanie ofert pobranych z Shoper.
 • Raport błędów.

 

Funkcjonalności rozszerzone

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu integracji Comarch ERP Optima z Shoper w zależności od Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły.

Korzyści

 • Oszczędność czasu.
 • Zwiększenie sprzedaży.
 • Łatwy w obsłudze dodatek.

 

Integracja ze sklepem internetowym Shoper

FORMULARZ

Jeżeli jesteś zainteresowany tym dodatkiem, wypełnij poniższy formularz.

Wybierz jaki dodatek Cię interesuje: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11 + 13 =