Integracja z systemami klasy SCADA

SCADA, czyli Supervisory Control And Data Acquisition to system nadzorujący procesy technologiczno-produkcyjne. Przedsiębiorstwo może zainstalować system automatycznego sterowania procesem magazynowania wybranych surowców przeznaczonych do produkcji oraz systemy mieszalników, które będą automatyzować procesy wytwarzania półproduktów. Celem jest automatyzacja rejestracji informacji związanych z wytwarzaniem półproduktów poprzez wprowadzenie wymiany danych między systemem Comarch ERP XL a SCADA (systemem obsługującym sterowanie automatyką zbiorników i mieszalników na zakładzie produkcyjnym).

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Dodatek dedykowany dla firm korzystających z systemu Comarch ERP XL oraz SCADA. 

Jak działa integracja z systemami klasy SCADA?

Przyjęto założenie, że wymiana danych między systemami odbywać się będzie z udziałem pośredniej bazy wymiany. Do pośredniej bazy wymiany wpisywane będą informacje z systemu Comarch ERP XL. Z pośredniej bazy wymiany będzie czerpał informacje system SCADA. Do pośredniej bazy wymiany będą wpisywane dane przez system SCADA. Z pośredniej bazy wymiany będzie czerpał informacje system Comarch ERP XL.

Zakres integracji:

1. Towary.
a). Import z bazy systemu Comarch ERP XL do bazy wymiany wybranych kart towarów. Z bazy kart towarowych korzystał będzie system SCADA.

2. Dostawy i ich korekty.

a). Import z bazy systemu Comarch ERP XL do bazy wymiany wybranych dostaw i korekt do dostaw. Z dostaw i korekt dostaw korzystał będzie system SCADA podczas rejestracji przyjęcia do zbiornika surowca lub podczas zwrotu ze zbiornika surowca do dostawcy.

b). Import z bazy wymiany do systemu Comarch ERP XL informacji o ilościach surowców przyjętych do zbiorników. Ilości do bazy wymiany będą wpisywane przez system SCADA.

3. Ręczne opróżnianie zbiorników.

a). Import z bazy wymiany do systemu Comarch ERP XL informacji o ilościach surowców, które wyzerowane zostały w zbiornikach. Informacje do bazy wymiany wpisywane będą przez system SCADA.

4. Zlecenia składniki

a). Import z bazy systemu Comarch ERP XL do bazy wymiany wybranych zleceń produkcyjnych i składników zleceń (surowców do wydania, półproduktów do przyjęcia). Z bazy zleceń produkcyjnych i składników zleceń produkcyjnych korzystał będzie system SCADA do kolejkowania zleceń do realizacji (mieszania składników w mieszalnikach).

b). Import z bazy wymiany do systemu Comarch ERP XL informacji o wpisanych przez system SCADA: ilościach, seriach wykorzystanych składników zleceń oraz dodanych ,,z ręki” składniach ich ilościach i seriach.

5). Zlecenia realizacje

a). Import z bazy systemu Comarch ERP XL do bazy wymiany wybranych operacji technologicznych określonego zlecenia produkcyjnego.

b). Import z bazy wymiany do systemu Comarch ERP XL informacji o relacji i czasach realizacji operacji technologicznych przez systemy automatyki.

Poza zakresem integracji jako dodatkowa opcja jest również możliwa rejestracja w systemie Comarch ERP XL RW do ZP na zarejestrowane zużycie składników oraz PW do ZP na wykonaną ilość półproduktu przez systemy automatyki.

FORMULARZ

Jeżeli jesteś zainteresowany tym dodatkiem, wypełnij poniższy formularz.

Wybierz jaki dodatek Cię interesuje: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7 + 12 =