Importer delegacji

dla systemu Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima

Dodatek pozwala na rejestrację oraz rozliczanie delegacji w systemie finansowo-księgowym oraz jest dedykowanym rozwiązaniem do systemów Comarch ERP XL i Comarch ERP OptimaObecnie w Comarch ERP XL jest możliwość rozliczania  jedynie delegacji krajowych z wykorzystaniem funkcjonalności e-Pracownik. W sytuacji, gdy w firmie występują również delegacje zagraniczne należy wykorzystać funkcjonalność modułu Comarch ERP XL HR, w którym jest możliwość rejestracji oraz rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. Ponieważ standardowa synchronizacja modułu Comarch ERP XL HR z modułem Księgowym Comarch ERP XL nie obejmuje przenoszenia delegacji, potrzebne okazało się rozwiązanie, które zarejestrowane i rozliczone delegacje w Comarch ERP XL HR zaimportuje do Comarch ERP XL Księgowość.

 

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Dodatek został przygotowany dla firm, które korzystają z systemu Comarch ERP XL lub Comarch ERP Optima.

 

Jak działa importer delegacji?

CDN-Partner w Krakowie przygotowało aplikację, której zadaniem jest pobranie delegacji zarejestrowanych w Comarch ERP Optima oraz ich import do Comarch ERP XL na listę not memoriałowych. Numer delegacji w Optimie (pokazano na pierwszym screenie poniżej) przenoszony jest na pole Numer dokumentu noty. Po wykonanym imporcie pojawia się log informujący o zaimportowanych/niezaimportowanych delegacjach.  Delegacje rejestrowane są w Comarch ERP XL HR jak dokumenty delegacji w sekcji Kasa Bank — Delegacje (pokazano na drugim screenie poniżej). Występują dwa rodzaje delegacji: krajowa oraz zagraniczna. Dane z dokumentu delegacji zostaną przeniesione do Comarch ERP XL na listę not memoriałowych jako nota zwykła.

Rozwiązanie działa jako odrębna aplikacja i wymaga obecności licencji na moduł Comarch ERP XL Księgowość oraz Comarch ERP XL HR w wersji plus z uwzględnieniem obsługi delegacji. Zadaniem aplikacji jest pobieranie danych z Comarch ERP XL HR i zaimportowanie do Comarch ERP XL Księgowość (pokazano na trzecim screenie poniżej). Po zakończeniu importu otrzymujemy informację o zaimportowanych dokumentach (pokazano na czwartym screenie poniżej). Zakres pobieranych danych: dokumenty delegacji rejestrowane w sekcji Kasa Bank Delegacje modułu Comarch ERP XL HR o statusie: zatwierdzone. Do Comarch ERP XL przekazywane są jako noty memoriałowe zwykłe. Delegacje zagraniczne importowane są w walucie delegacji i przenoszone jako nota DLG_Z. Delegacje zagraniczne z oznaczeniem Rozliczaj w PLN przenoszone są jako nota DLG_Z w PLN po kursie przyjętym na Podsumowania rozliczenia delegacji w sekcji: Podsumowanie kosztów delegacji. Delegacje krajowe importowane są w PLN i przenoszone jako nota DLG_K. Pozycje delegacji: noclegi, bilety, wydatki, diety, ryczałty za dojazdy przenoszone są jako pozycje noty zdefiniowane w określony projektem sposób.

 

FORMULARZ

Jeżeli jesteś zainteresowany tym dodatkiem, wypełnij poniższy formularz.

Wybierz jaki dodatek Cię interesuje: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9 + 3 =