Import czasu pracy

z IPOsystem do systemu Comarch ERP Optima

Czas pracy, czyli plan oraz jego wykonanie jest ewidencjonowane w systemie produkcyjnym IPOsystem, a następnie synchronizowane do systemu kadrowo-płacowego Comarch ERP Optima. Wcześniej klient musiał ręcznie przepisywać czas do Comarch ERP Optima, co było bardzo czasochłonne. Celem dodatku jest minimalizacja czasu poświęconego na ewidencjonowanie czasu pracy na tej platformie. 

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Dodatek doskonale sprawdza się w firmach, które korzystają z IPOsystem oraz z systemu Comarch ERP Optima. 

Jak działa import czasu pracy z IPOsystem?

Z IPOsystem pobierane są dla pracownika dane takie jak:

  • Plan pracy — planowane rozpoczęcie i zakończenie, według ułożonego wcześniej grafika.
  • Czas realny godzina wejścia i wyjścia, ewidencjonowana na podstawie odbicia przez pracownika tych zdarzeń na dedykowanych czytnikach, za pomocą przypisanych kart.
  • Obydwa zakresy czasowe są porównywane, wyciągany jest czas wspólny (przykład poniżej). 

Czas pracy z IPOsystem zakładka Kalendarz

(zobacz na pierwszym screenie znajdującym się poniżej)

Kolumna_1
07:00 – 15:00

07:00 – 15:00

07:00 – 15:00

07:00 – 17:00

07:00 – 15:00

07:00 – 15:00

Czas pracy z IPOsystem wejście/wyjście pracownika

(zobacz na drugim screenie znajdującym się poniżej)

Kolumna_2
07:30 – 15:05

07:00 – 15:10

06:45 – 15:15

07:59 – 18:00

15:10 – 16:00

06:58 – 11:00; 12:00 – 15:10

Czas, który chcemy przenieść do Comarch

Kolumna_3
07:30 – 15:00

07:00 – 15:00

07:00 – 15:00

07:59 – 17:00

Brak wpisu

07:00 – 11:00; 12:00 – 15:00

Powyższa tabela pokazuje przykłady dla pierwszej zmiany, ale oczywiście importer nie ma takiego ograniczenia. Istnieje możliwość importowania nawet zmian nocnych na przełomie doby.

Przykładowy zrzut z IPOsystem dla pracownika od ID 255 za dzień 06.03.2018:

W ten sposób czasy zostały zaimportowane do Comarch ERP Optima:

Aplikacja uruchamia się zgodnie z ustawieniem w harmonogramie Windowsa.

Korzyści:

  • Wyeliminowanie podwójnej ewidencji w IPOsystem i Comarch ERP Optima.
  • Oszczędność czasu działów HR w biurze i brygadzistów na produkcji.
  • Uniknięcie pomyłek podczas przepisywania danych między systemami.
  • Zautomatyzowany import.

FORMULARZ

Jeżeli jesteś zainteresowany tym dodatkiem, wypełnij poniższy formularz.

Wybierz jaki dodatek Cię interesuje: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

14 + 9 =