Efektywne wyliczanie czasu pracy

Dodatek wyliczania czasu efektywnego na zleceniach produkcyjnych w oparciu o czas planowany operacji produkcyjnych i dane z systemu RCP Selkod. Udostępniane są informacje w systemie Comarch ERP XL o planie pracy pracowników oraz ich nieobecnościach z systemu Comarch ERP Optima. Ponadto z systemu SELKOD udostępniane są informacje o wejściach i wyjściach pracowników do oraz z zakładu pracy.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Dodatek dedykowany dla firm korzystających z systemu SELKOD oraz Comarch ERP.

Jak działa efektywne wyliczenie czasy pracy?

Na zleceniu produkcyjnym, na danej operacji pracownik ma wpisywany czas, jaki spędził przy określonej operacji. Na podstawie zaczytanych danych aktualizuje czas efektywny (rozliczeniowy) operacji, czyli wpisywany jest taki czas, jaki pracownik faktycznie spędził przy danej operacji. Odejmowane są:

  • wyjścia w czasie operacji (wyjścia poza zakład dodatkowo odejmują 5 min),
  • 5 min z operacji ostatniej przed przerwą (aczkolwiek pozostałe 15 min są płatne na przerwie np. 20 min),
  • czas na operacji, który został zarejestrowany przed planowym rozpoczęciem pracy pracownika (chyba że pracownik dostał zgodę przełożonego na wcześniejsze przyjście).

Dodatek wylicza czas dla operacji, na których przypisany jest zasób w postaci pracownika.

Korzyści:

Monitorowanie
wydajności
pracowników.

Szczegółowe informacje
o czasie pracy
wybranego pracownika.

Zwiększenie
dochodu
firmy.

Wzrost
produktywności
pracowników.

Wdrożone
niestandardowe pomysły
z zakresu wyliczania
czasu efektywnego.

Intuicyjny i prosty
w obsłudze panel
interfejsu.

FORMULARZ

Jeżeli jesteś zainteresowany tym dodatkiem, wypełnij poniższy formularz.

Wybierz jaki dodatek Cię interesuje: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

3 + 10 =