Strona główna > Oferta > Rozwiązania dedykowane > Rozwiązania dla systemu Comarch ERP Optima > Rozliczanie czasu pracy aktorów z aplikacją SPEKTAKL+

Rozliczanie czasu pracy aktorów

z aplikacją SPEKTAKL+

Aplikacja SPEKTAKL+ rozlicza czas pracy aktorów pracujących na etacie, kontrakcie lub umowie cywilno-prawnej. Aktorzy mogą grać w jednej sztuce lub kilku oraz mieć role pierwszoplanowe, czy też być statystami. Szybko i łatwo nalicza wynagrodzenia w każdym z poprzednio wymienionych przypadków. Dodatkowo można uzyskać raporty dotyczące kosztów osobowych wszystkich sztuk, które znajdują się w repertuarze. Zintegrowane z systemem Comarch ERP Optima rozwiązanie własne CDN-Partner w Krakowie wspomaga naliczanie wynagrodzeń dla aktorów za udział w próbach i spektaklach. Konfiguracja programu umożliwia dopasowanie jego funkcjonalności do potrzeb konkretnego teatru.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Dodatek został przygotowanie specjalnie na potrzeby teatrów.

Jak działa aplikacja SPEKTAKL+?

Aplikacja jest zintegrowana z systemem Comarch ERP Optima, dzięki temu nie ma potrzeby wprowadzania danych dotyczących aktorów. Informacje o pracownikach etatowych i pracownikach na umowach cywilno-prawnych pobierane są z modułu Comarch ERP Optima Kadry i Płace. Aplikacja SPEKTAKL+ korzysta z bazy kadrowej i łączy dane z informacjami o repertuarze. Obszerny słownik spektakli przechowuje zarówno informacje dotyczące poszczególnych sztuk tj. tytuł, data premiery, autor, reżyser, norma i honoraria, jak i aktorów, granych przez nich ról oraz zasad rozliczania. Stawki za udział w spektaklu i w próbach są indywidualnie przypisane do każdego aktora występującego w danej sztuce (ilość scen, stawka za scenę, ilość prób, stawka za próbę).

Dane przechowywane w aplikacji SPEKTAKL+ umożliwiają automatyczne naliczanie norm (iloczyn ilości spektakli oraz stawki za scenę) dla wszystkich aktorów etatowych (nie otrzymują oni wynagrodzenia za próby) i honorariów dla pracowników obcych otrzymujących wynagrodzenie za próby (iloczyn spektakli, stawki za scenę plus iloczyn prób oraz stawki za próby). Przy naliczaniu wynagrodzenia uwzględnione są również przypadki, gdy aktor występował w jednej sztuce w dwóch lub kilku rolach.

Zwrotnie system eksportuje do Comarch ERP Optima wartości atrybutów do wypłaty. W przypadku pracowników etatowych eksportowany jest jeden atrybut, w którym łącznie będzie podsumowana kwota za udział we wszystkich spektaklach w danym miesiącu. Analogicznie będzie w przypadku pracowników obcych, ich wypłata w Comarch ERP Optima Kadry i Płace jest realizowana jedną kwotą, nawet jeśli posiadają kilka umów w jednym miesiącu.

Razem z aplikacją SPEKTAKL+ teatr otrzymuje pakiet raportów umożliwiających analizę naliczonych wynagrodzeń. Dedykowane raporty to:

  • Wydruk zbiorczy z nazwiskami i z kwotami do wypłaty w rozbiciu na sztuki. Wydruk zawiera nazwisko i imiona aktora, stawkę za sztukę, ilość spektakli, łączną wartość za spektakle, stawkę za próbę, ilość prób i łączną wartość za próby. Podsumowanie – norma (czyli łączna wartość dla pracowników etatowych), honoraria – dla obcych (spektakle + próby).
  • Wydruk wg tytułów sztuki. Wydruk za dany miesiąc wraz z listą aktorów alfabetycznie. Pod każdym nazwiskiem są wyszczególnione: sztuki (tytuł), ilość spektakli, kwota za spektakl i suma dla danego spektaklu oraz podsumowanie z wynagrodzeniem łącznym dla danego aktora.

FORMULARZ

Jeżeli jesteś zainteresowany tym dodatkiem, wypełnij poniższy formularz.

Wybierz jaki dodatek Cię interesuje: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

1 + 8 =