CDN Automatyczna wysyłka raportów z ERP Optima

Wygodne raportowanie wygasających umów, badań oraz uprawnień w formie e-mail i PDF

Aplikacja CDN Automatyczna wysyłka raportów z ERP Optima to rozwiązanie, dzięki któremu możesz otrzymać raporty o kończących się umowach o pracę, badaniach oraz uprawnieniach. Automatyczne raporty otrzymasz co miesiąc w wiadomości e-mail oraz do pobrania w formacie PDF.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Dodatek został przygotowany specjalnie dla użytkowników Comarch ERP Optima korzystających z modułu Optima Kadry i Płace. Skorzystają z niego zarówno Biura Rachunkowe, jak i Klienci firmowi. Raporty kierowane są szczególnie do osób pracujących na stanowisku kadrowym, dzięki czemu ich praca stanie się łatwiejsza i wygodniejsza. 

Jak działa aplikacja CDN Automatyczna wysyłka raportów z ERP Optima?

Aplikacja działa w tle systemu Windows. Dane do raportów pobierane są z programu dla małych i średnich firm Comarch ERP Optima. Raporty generowane są w formie treści e-mail wraz z załącznikiem w formacie PDF. Zawierają dane pracowników z informacjami o kończących się badaniach, umowach, uprawnieniach i dotyczą przyszłego miesiąca.

Generując raport w dniu 20 sierpnia, ujęte są w nim daty ważności badań, wygasających umów oraz uprawnień od 1 do 30 września. W raporcie wyświetlają się także pracownicy, którzy nie mają uzupełnionej daty badania oraz daty ważności kwalifikacji — wyświetla się komunikat o treści „brak”.

Data ważności badań została zamieniona na „brak” automatycznie. Natomiast dla daty ważności kwalifikacji została dodana reguła sprawdzająca datę ważności, jeśli jest pusta, to w raporcie wyświetla się „brak”, warunek (musi być dodane uprawnienie/kwalifikacje). Jeśli brak jest danych o kończących się umowach i kwalifikacjach w programie, to raporty nie są wysyłane w danym miesiącu z danej firmy. Dane pobierane są z aktualnej kartoteki pracownika i dla aktualnie zatrudnionych. Nazwa firmy pobierana z pieczątki firmy z systemu Comarch ERP Optima. Nazwiska wyświetlane są alfabetycznie.

Zalety rozwiązania:

✅ Intuicyjny interfejs aplikacji.
✅ Automatyczna wysyłka raportów na wybrane adresy e-mail w określonym terminie.
✅ Przejrzyste i czytelne raporty.
✅ Oszczędność czasu.
✅ Klient decyduje, w jakim dniu miesiąca i o której godzinie wysyłany jest raport.
✅ Brak potrzeby przelogowywania się między bazami.
✅ Jeden raport zamiast trzech.


Przykładowy raport:

Wygląd aplikacji:

 Wymagania techniczne

  • Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Datacenter Edition lub nowsza wersja
  • .NET Framework minimum w wersji 4.6.1
  • Comarch ERP Optima w wersji 2021.3.1 z modułem Optima Kadry i Płace
  • SQL 2012

FORMULARZ

Jeżeli jesteś zainteresowany tym dodatkiem, wypełnij poniższy formularz.

Wybierz jaki dodatek Cię interesuje: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5 + 15 =